Ai lấy cave?

Đừng nghe Cave kể chuyện, Đừng nghe Gã nghiện trình bày